Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Arnhemseschilderwerken
Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Werkingssfeer
Artikel 3 Aanbod
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 Uitbesteding aan derden
Artikel 6 Verplichtingen van De Schilder
Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 8 Meer en minderwerk
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Oplevering
Artikel 11 Zekerheid
Artikel 12 Betaling in termijnen
Artikel 13 Eindafrekening
Artikel 14 Niet nakoming van de betalingsverplichting
Artikel 15 Eigendom van ontwerpen, tekeningen e.d.
Artikel 16 Garantie
Artikel 17 Toepasselijk recht
Artikel 1 Definities
1 Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of rechtspersoon.
2 De Schilder: Arnhemseschilderwerken (K.v.K. 58921176), die bedrijfsmatig offertes
uitbrengt en die glasschilders, behangers en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.
3 Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Arnhemseschilderwerken overeengekomen
werkzaamheden en daarbij door Arnhemseschilderwerken geleverde materialen.
Artikel 2 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen De Schilder en opdrachtgever.
Artikel 3 Aanbod
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet De Schilder een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk inclusief geschat aantal uren;
Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever.
Artikel 5 Uitbesteding aan derden
Opdrachtgever machtigt De Schilder, om de opdracht indien nodig te laten uitvoeren door een derde.
Artikel 6 Verplichtingen van De Schilder
De Schilder zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
De Schilder neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in de voorschriften mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend, mits de De Schilder bewijst dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of kon zijn. Verhoging van de prijs nadat met de uitvoering van het werk is begonnen is niet toegestaan.
De Schilder is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
a. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
b. kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
c. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
d. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
De Schilder is aansprakelijk voor de schade die hem toe te rekenen is.
De Schilder draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen.
Artikel 7 Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever stelt De Schilder in de gelegenheid het werk te verrichten.
De opdrachtgever zorgt er voor dat De Schilder tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van De Schilder behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever De Schilder daarvan tijdig in kennis te stellen.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan De Schilder te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van De Schilder om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 6 lid 4.
Artikel 8 Meer en minderwerk
Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
Artikel 9 Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
Artikel 10 Oplevering
Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Indien de overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke opleveringsdatum De Schilder kan worden toegerekend, is hij verplicht de opdrachtgever de hierdoor geleden schade te vergoeden.
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer De Schilder de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
b. hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken, nadat De Schilder schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
c. hetzij wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 11 Zekerheid
De Schilder kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
De Schilder kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is De Schilder gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
Artikel 12 Betaling in termijnen
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen en De Schilder zijn verplichting met betrekking tot de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.
Artikel 13 Eindafrekening
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient De Schilder bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen veertien dagen na ontvangst van de rekening.
Artikel 14 Niet nakoming van de betalingsverplichting
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt De Schilder na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalings- herinnering te betalen.
Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan De Schilder rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 13 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
De Schilder is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien De Schilder hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 in gebreke blijft, is De Schilder gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van De Schilder op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
De Schilder blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Indien De Schilder een door hem aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de opdrachtgever hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien De Schilder niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.
Artikel 15 Eigendom van ontwerpen, tekeningen e.d.
De door of vanwege De Schilder verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan De Schilder zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Artikel 16 Garantie
De Schilder garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat De Schilder ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
Garantie buitenschilderen:
De Schilder garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij:
a. watergedragen verf, vochtregulerende verf, dekkende beits, high solid verf en traditionele verf drie jaar;
b. gesiliconiseerde verf vier jaar.
Garantie binnenschilderen:
De Schilder garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
Garantie glaszetten:
a. De Schilder garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
b. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert De Schilder dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden. De opdrachtgever kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door De Schilder, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door De Schilder moet worden uitgevoerd.
c. Buiten de garantie vallen:
· Mechanische breuk;
· Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer of buitenzijde van de ruit, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.
Garantie behangen:
De Schilder garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen De Schilder en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.